Chính sách quyền sở hữu của www.noiysieusi.com

TUYÊN BỐ QUYỀN SỞ HỮU 

Copyright 2019 © Bản quyền nội dung về bài viết, nội dung sản phẩm, hình ảnh, video trên fanpage cũng như thiết kế và xây dựng trên website thuộc quyền sở hữu của www.noiysieusi.com

DMCA.com CSN # 88636 https://www.dmca.com/Protection/Status.aspx?ID=307606ce-e35f-4be4-91af-d38ebe5a33a1&refurl=https://noiysieusi.com/

Bảo vệ: Tất cả nội dung gốc trên https://noiysieusi.com/ được tạo bởi chủ sở hữu trang web hoặc được xuất bản dưới sự cho phép bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, thiết kế, mã, hình ảnh, hình ảnh và video được coi là Sở hữu trí tuệ của trang web chủ sở hữu, dù có bản quyền hay không, và được DMCA.com Protection Pro Service bảo vệ bằng Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ 17 Chương 512 (c) (3). Việc sao chép hoặc tái xuất bản nội dung này đều bị cấm mà không được phép.

Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ: Là một phần của Luật bản quyền Hoa Kỳ. Nó giải quyết các hình phạt cho vi phạm bản quyền được tìm thấy trên Internet. Đạo luật này bảo vệ người tạo nội dung bằng cách "thiết lập quy trình thông báo phù hợp" cho các OSP khi vi phạm bản quyền được xác định trực tuyến. Đạo luật giới hạn trách nhiệm vi phạm bản quyền trực tuyến (OCILLA), Tiêu đề II là một phần của DMCA như Mục 512 của Đạo luật bản quyền và tạo ra một bến cảng an toàn có điều kiện đối với trách nhiệm đối với vi phạm bản quyền của các nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến. Các quy trình này cho phép Thông báo gỡ xuống DMCA thích hợp được gửi bởi chủ sở hữu của trang web này hoặc DMCA.com, với tư cách là đại lý được chỉ định của họ, cho OSP trong trường hợp tài liệu bị vi phạm đã được phát hiện trên máy chủ của họ.

 

Fax DMCA: 12:904625448
Địa chỉ DMCA: 4 Phạm Ngọc Thảo, Tây Thành, Tân Phú, HCM, VN
Địa chỉ email DMCA: noiysieusi @ gmail

DMCA.com Protection Status Copyright 2019 © Bản quyền nội dung, thiết kế và xây dựng website thuộc về 2T STORE | NOIYSIEUSI.COM